ZACHĘTY

Informacje podstawowe

System wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. „zachęt”, jest regulowany ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej i oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości 30% polskich wydatków kwalifikowalnych. Środki przeznaczone na wspieranie produkcji audiowizualnej pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa i są rozdzielane w ciągu roku aż do ich wyczerpania. Co najmniej 10% z rocznego budżetu przeznaczone jest na wsparcie produkcji animowanych. Obsługą systemu zajmuje się Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zwrot kosztów dostępny jest dla filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych oraz seriali - fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Zwrot dostępny jest dla produkcji polskich oraz międzynarodowych koprodukcji i usług świadczonych dla zagranicznych produkcji (tzw. serwisy). Obowiązuje kulturowy test kwalifikacyjny oraz progi minimalnych wydatków. Obowiązują limity na projekt i wnioskodawcę. Aby aplikować o wsparcie wymagany jest polski partner lub rejestracja podmiotu w Polsce. Nie obowiązują terminy zgłoszeń, wnioski są rozpatrywane w kolejności złożenia aż do wyczerpania puli na dany rok. Wsparcie finansowe wypłacane jest po przedstawieniu i pozytywnej weryfikacji raportu końcowego z produkcji lub etapu prac objętych wsparciem.

Wnioski składa się w języku polskim. Do złożenia wniosku elektronicznego konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kto może aplikować:

1. Przedsiębiorca będący producentem utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego albo podmiotem świadczącym usługę na rzecz produkcji audiowizualnej, który:

a) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) był producentem utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego lub świadczył usługę na rzecz produkcji audiowizualnej w odniesieniu do co najmniej jednego utworu audiowizualnego, który był dystrybuowany w kinach, nadany w TV / VoD lub prezentowany na festiwalu akredytowanym przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmów (FIAPF), lub zatrudnia osobę odpowiedzialną za produkcję audiowizualną, która posiada takowe doświadczenie;

c) przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe zawarł umowę o koprodukcję utworu audiowizualnego na terytorium Polski lub umowę o świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej na terytorium Polski; 

d) spełnia wymogi określone w przepisach o pomocy publicznej.

2. Przedsiębiorca będący producentem utworu audiowizualnego albo koproducentem utworu audiowizualnego, który ma siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w przypadku gdy spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada oddział na terytorium Polski; 

b) przedmiotem wsparcia finansowego jest utwór audiowizualny produkowany przez ten oddział;

c) polski oddział musi spełniać warunki dotyczące polskiego przedsiębiorcy określone powyżej w punktach 1.b, 1.c, 1d.

3. Wsparcie finansowe może być przyznane podmiotowi świadczącemu usługę na rzecz produkcji audiowizualnej wyłącznie w sytuacji, gdy producent utworu audiowizualnego ani żaden z koproducentów utworu audiowizualnego nie ma siedziby na terytorium Polski.


Jakie produkcje się kwalifikują:

Zwrot kosztów dostępny jest dla filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych oraz seriali - fabularnych, animowanych i dokumentalnych. Otrzymanie wsparcia uwarunkowane jest spełnieniem kryteriów dotyczących minimalnych planowanych czasów trwania utworów audiowizualnych oraz przekroczeniem wartości polskich kosztów kwalifikowalnych zdefiniowanych w poniższej tabeli.

Jakie produkcje się kwalifikują

Jak aplikować:

1. Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość pozyskania nieobowiązkowego certyfikatu poświadczającego, że projekt kwalifikuje się do uzyskania zwrotu części kosztów kwalifikowalnych w Polsce. Certyfikat nie gwarantuje przyznania środków, jest wydawany w ciągu maksymalnie 28 dni od złożenia wniosku oraz jest ważny przez 4 lata. Wnioski o certyfikat można składać przez cały rok.

2. Wniosek o wsparcie:
- składa się w terminie od 6 do 2 miesięcy przed rozpoczęciem prac objętych wsparciem;
- składając wniosek należy mieć udokumentowane finansowanie co najmniej 75% kosztów prac, które mają zostać objęte wsparciem oraz 75% całkowitego budżetu produkcji utworu audiowizualnego;
- opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 0,05% wartości szacowanego wsparcia finansowego, nie więcej niż 1000 PLN;
- PISF rozpatruje wniosek w przeciągu 28 dni kalendarzowych.


Test kwalifikacyjny:

Obowiązuje test kwalifikacyjny, który posługuje się następującymi kryteriami:

·        wykorzystanie w utworze audiowizualnym polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego;

·        lokalizację akcji utworu audiowizualnego na terytorium Polski;

·        realizację utworu audiowizualnego na terytorium Polski;

·        udział w produkcji audiowizualnej polskich twórców, ekip i usługodawców;

·        wykorzystanie polskiej infrastruktury filmowej.


Jak otrzymać zwrot:

·        maksymalne wsparcie jednego projektu wynosi 15 milionów złotych;

·        maksymalne wsparcie dla jednego Wnioskodawcy w ciągu roku wynosi 20 milionów złotych;

·        polskie koszty kwalifikowalne nie mogą przekraczać 80% całkowitego budżetu utworu;

·        na jeden utwór przydzielana jest jedna kwota wsparcia i nie można w późniejszym czasie aplikować o jej uzupełnienie;

·        maksymalny udział środków publicznych wraz z kwotą wsparcia nie może przekroczyć:

Maksymalny udział środków publicznych

Koszty podlegające zwrotowi:

Zwrotowi podlegają polskie koszty kwalifikowalne w tym:

1. Uzasadnione i niezbędne koszty:

·        przygotowania do produkcji powstałe w ramach poszukiwania pozastudyjnych lokalizacji produkcji audiowizualnej;

·        realizacji produkcji audiowizualnej;

·        scenografii i kostiumów;

·        pozyskania sprzętu technicznego służącego do produkcji audiowizualnej;

·        podroży, zakwaterowania i wyżywienia;

·        montażu i postprodukcji;

·        produkcji animacji i efektów specjalnych;

·        związane z zaangażowaniem osób do produkcji utworu audiowizualnego, włącznie z podatkami dochodowymi oraz składkami na ubezpieczenia społeczne;

·        praw i licencji do muzyki oraz materiałów archiwalnych wykorzystywanych w produkcji audiowizualnej;

·        produkcji formatów umożliwiających dostęp do utworu audiowizualnego osobom

·        niepełnosprawnym, w tym audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

2. Koszty towarów i usług nabytych od przedsiębiorców z siedzibą lub oddziałem w Polsce oraz koszty towarów i usług, w tym wynajem lub dzierżawa infrastruktury technicznej, nabywanych lub świadczonych w Polsce.

3. Honoraria, wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz twórców i ekipy:

a) na podstawie umów innych niż umowa o pracę - jeżeli są objęte obowiązkiem podatkowym w rozumieniu przepisów podatkowych i mieszczą się w katalogu określonym w art. 54 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;

b) na podstawie umów o pracę - jeżeli obejmują koszty pracy pracowników przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie finansowe lub jego koproducentów, lub ich podwykonawców, którzy są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).


Koszty niepodlegające zwrotowi

Polskie koszty kwalifikowalne nie obejmują podatku od towarów i usług oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez producentów lub koproducentów, niezwiązanych bezpośrednio z produkcją audiowizualną lub świadczeniem usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, będącą przedmiotem wsparcia finansowego.


Pliki do pobrania:

·        Infografika "Czy moja produkcja kwalifikuje się do zwrotu kosztów?" (.pdf)

·        Infografika "Przebieg procesu aplikowania" (.pdf)


Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz intrukcjami aplikowania dostępne są na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.


Kontakt:

incentives@pisf.pl, tel. +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 432

Ciasteczka

Informujemy, że strona filmcommissionpoland.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny Film Commission Poland bez zmian ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie tych plików. Jednocześnie informujemy, że możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności

×