POZWOLENIA

Jeśli teren lub obiekt mają być wykorzystane jako plan filmowy czy jego zaplecze, od właściciela lub zarządcy tego miejsca należy uzyskać pozwolenie na filmowanie.

Lokacje w Polsce mogą należeć do Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, związku wyznaniowego, zgromadzenia religijnego lub do osób prywatnych. W każdym przypadku warto przygotować dokumenty, w których znajdą się następujące informacje:

• tytuł filmu, nazwisko reżysera i nazwę producenta,

• budżet filmu,

• ubezpieczenie produkcji,

• typ produkcji (fabularna, dokumentalna, telewizyjna, reklamowa),

• datę zdjęć oraz ilość dni zdjęciowych,

• opis realizowanej sceny lub scen,

• skład ekipy (ludzie, numery dowodów tożsamości, ilość pojazdów),

• opis sprzętu (światło, generatory, krany, wózki, itd.).

Zarówno w poszukiwaniu odpowiednich lokacji, jak i uzyskaniu koniecznych pozwoleń może bardzo pomóc Polska Komisja Filmowa, działające w największych polskich miastach regionalne komisje filmowe oraz firmy świadczące usługi w zakresie location scouting.

POZWOLENIA NA FILMOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD WŁAŚCICIELA

Własność Skarbu Państwa
Mieniem Skarbu Państwa zarządzają specjalnie powołane do tego agencje (np. rolna lub wojskowa), a także jednostki samorządu terytorialnego – gminy (gmina), powiaty (powiat) i województwa (województwa). Gospodarowanie nieruchomościami, w tym także użyczanie ich czy wynajmowanie, należy do zadań władz tych jednostek, tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub wojewody. W siedzibach tych władz (urząd miasta, urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski) funkcjonują specjalne wydziały lub referaty gospodarowania nieruchomościami (najczęściej wydział gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa), gdzie można starać się o pozwolenie na wykorzystanie obiektu w filmie. Właścicielem mienia Skarbu Państwa jest Ministerstwo Skarbu Państwa.

Ministerstwo Skarbu Państwa
Departament Mienia Skarbu Państwa
00-522 Warsaw, ul. Krucza 36
tel. +48 22 695 87 72, fax +48 22 628 32 99
dmsp@msp.gov.pl, www.msp.gov.pl

Własność samorządowa
Jednostki samorządu terytorialnego gospodarują także własnym majątkiem, w tym obiektami i terenami. Zezwolenia na wykorzystanie ich w filmie wydają wydziały gospodarowania nieruchomościami w siedzibach władz gmin, powiatów i województw.

Gminy, powiaty i województwa mogą posiadać nieruchomości w tak zwanym trwałym zarządzie, przekazane im przez urzędy administracji rządowej, jak na przykład szpitale czy szkoły. Bardzo często są one uprawnione do wydawania pozwoleń, i tylko w niektórych wypadkach muszą kierować zapytanie do swojego organu nadzorującego, co znacznie ułatwia pracę w terenie.

Własność związku wyznaniowego lub zgromadzenia religijnego
W Polsce najczęściej spotyka się świątynie katolickie. Występują tu również obiekty prawosławne, protestanckie, żydowskie oraz muzułmańskie. Zezwolenia na realizację zdjęć w kościołach wyznań chrześcijańskich udziela zwierzchnik miejscowej diecezji lub archidiecezji – biskup lub arcybiskup (biskup, arcybiskup). W klasztorach – przeor lub opat (przeor, opat). O zgodę na realizację zdjęć w synagogach można starać się w siedzibie miejscowej gminy żydowskiej, zaś w meczetach – w siedzibie gminy wyznania muzułmańskiego.

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
tel. +48 61 426 21 02, fax +48 61 426 21 05
kuria@gniezno.opoka.org.pl, www.archidiecezja.pl

Kościół Ewangelicko-Augsburski
00-246 Warsaw, ul. Miodowa 21
tel. +48 22 887 02 01, fax +48 22 887 02 18
bik@luteranie.pl, www.luteranie.pl

Warszawska Metropolia Prawosławna
03-402 Warsaw, Al. Solidarności 52
tel. +48 22 619 08 86, fax +48 22 619 29 96
kancelaria@orthodox.pl, www.orthodox.pl

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
00-104 Warsaw, ul. Twarda 6
tel. +48 22 620 06 76, fax +48 22 620 10 37
sekretariat@jewish.org.pl, www.jewish.org.pl

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Najwyższe Kolegium
15-207 Białystok, ul. Piastowska 13F
tel./fax +48 85 732 40 23
mzr@mzr.plwww.mzr.pl

Wykaz zakonów męskich: www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-meskie

Wykaz zakonów żeńskich: www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-zenskie


Własność prywatna
Wykorzystanie prywatnego terenu lub obiektu w filmie odbywa się poprzez podpisanie umowy najmu, określającej prawa i obowiązki stron w trakcie realizacji zdjęć filmowych.

POZWOLENIA NA FILMOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU OBIEKTU

Drogi krajowe, wojewódzkie i miejskie
W Polsce występują drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne. Niezależnie od kategorii obowiązują na nich dwie procedury – zgoda na zajęcie pasa drogowego (zajęcie pasa drogowego) lub wykorzystanie drogi w sposób szczególny (wykorzystanie drogi w sposób szczególny). Aby uzyskać pozwolenie na zdjęcia, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów, którym podlegają określone rodzaje dróg:

  • drogi krajowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warsaw, ul. Wronia 53
tel. +48 22 375 88 88
kancelaria@gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl

  • drogi wojewódzkie – urząd marszałkowski
  • drogi powiatowe lub gminne – samorząd terytorialny na szczeblu powiatu lub gminy, czyli starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd gminy

Zieleń miejska, lasy, użytki rolne
O pozwolenie na filmowanie w miejskich parkach, na skwerach czy w położonych w obrębie miast lasach, należy starać się w wydziałach środowiska i zieleni miejskiej (najczęściej wydział środowiska, wydział ochrony środowiska, zarząd zieleni miejskiej) w urzędach miejskich. Terenami leśnymi należącymi do państwa zarządza Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Wniosek o zgodę na realizację zdjęć w lesie składa się w miejscowym nadleśnictwie (nadleśnictwo).

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
02-362 Warsaw, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
tel. +48 22 589 81 00, fax +48 22 589 81 71
sekretariat@lasy.gov.pl, www.lasy.gov.pl

Zespół Gospodarowania Zasobem
00-215 Warsaw, ul. Dolańskiego 2
tel. +48 22 452 54 56, fax +48 22 452 54 57
anr@anr.gov.pl, www.anr.gov.pl

Parki narodowe
W Polsce istnieją 23 parki narodowe, 122 parki krajobrazowe i 1 481 rezerwatów przyrody. Filmowanie na ich terenie wymaga zezwolenia dyrektora parku lub rezerwatu.

1. Babiogórski Park Narodowy
2. Białowieski Park Narodowy
3. Biebrzański Park Narodowy
4. Bieszczadzki Park Narodowy
5. Bory Tucholskie Park Narodowy
6. Drawieński Park Narodowy
7. Gorczański Park Narodowy
8. Gór Stołowych Park Narodowy
9. Kampinoski Park Narodowy
10. Karkonoski Park Narodowy
11. Magurski Park Narodowy
12. Narwiański Park Narodowy
13. Ojcowski Park Narodowy
14. Pieniński Park Narodowy
15. Poleski Park Narodowy
16. Roztoczański Park Narodowy
17. Słowiński Park Narodowy
18. Świętokrzyski Park Narodowy
19. Tatrzański Park Narodowy
20. Ujście Warty Park Narodowy
21. Wielkopolski Park Narodowy
22. Wigierski Park Narodowy
23. Woliński Park Narodowy

Zdjęcia powietrzne

Aby wykonywać zdjęcia lotnicze dronem w Polsce potrzebna jest zgoda. Pilot drona musi posiadać specjalne świadectwo kwalifikacji. Kwestia obszarów lotów, nad którymi potrzebne są zgody do realizacji zdjęć jest złożona dlatego też najlepiej skontaktować się z firmami profesjonalnie zajmującymi się w realizacji zdjęć lotniczych dronem (listę takich firm można znaleźć TUTAJ)

Więcej informacji o pozwoleniu można uzyskać w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria
02-247 Warsaw, ul. Marcina Flisa 2
tel. +48 22 520 72 00
kancelaria@ulc.gov.pl, www.ulc.gov.pl

Interaktywna mapa stref Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: www.amc.pata.pl

Zdjęcia wodne
Filmowanie na rzekach, jeziorach i innych zbiornikach oraz na zaporach i w elektrowniach wodnych wymaga zezwolenia, które można uzyskać u właściciela lub zarządcy. W przypadku terenów państwowych odpowiedni dokument wydaje regionalny zarząd gospodarki wodnej (regionalny zarząd gospodarki wodnej) lub uprawniony do tego wydział urzędu gminy, starostwa powiatowego czy urzędu marszałkowskiego (najczęściej wydział gospodarki wodnej, wydział ochrony środowiska, zarząd melioracji).

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
00-844 Warsaw, ul. Grzybowska 80/82
tel. +48 22 372 02 60, fax +48 22 372 02 95
kzgw@kzgw.gov.pl, www.kzgw.gov.pl

POZWOLENIA NA FILMOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU OBIEKTU

Obiekty zabytkowe
Filmowanie w obiektach zabytkowych wymaga zgody właściciela lub zarządcy, a w niektórych wypadkach także zgody konserwatora zabytków. W takich obiektach często funkcjonują muzea, skanseny lub parki kulturowe. Możliwość fotografowania i filmowania zbiorów muzealnych i eksponatów mogą regulować osobne przepisy. Filmowanie w obiektach zabytkowych, szczególnie tych zrujnowanych, nierzadko wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów bezpieczeństwa.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Ochrony Zabytków
02-656 Warsaw, ul. Ksawerów 13
tel. +48 22 646 05 27, fax +48 22 848 53 53
doz@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl

Obiekty wojskowe
Filmowanie w obiektach wojskowych wymaga każdorazowej zgody dowódcy jednostki, do której obiekt należy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
00-911 Warsaw, Al. Niepodległości 218
tel. +48 22 684 00 32, fax +48 22 687 41 89
da@mon.gov.pl, www.mon.gov.pl

Sztab Generalny Wojska Polskiego
00-904 Warsaw, ul. Rakowiecka 4A
tel. +48 22 687 03 35, fax +48 22 687 04 72
www.sgwp.wp.mil.pl

Agencja Mienia Wojskowego
Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu
00-911 Warsaw, ul. Nowowiejska 26A
tel. +48 22 314 97 68 
zbigniew.prokopczyk@amw.com.pl, www.amw.com.pl    

Komisariaty, remizy
Filmowanie w obiektach należących do policji lub straży pożarnej wymaga każdorazowej zgody dowódcy jednostki, do której obiekt należy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Biuro Administracyjno-Finansowe
02-591 Warsaw, ul. Stefana Batorego 5
tel. +48 22 646 08 27, fax +48 22 845 62 67
baf.sekretariat@msw.gov.pl, www.msw.gov.pl

Komenda Główna Policji
Biuro Logistyki Policji
02-542 Warsaw, ul. Domaniewska 36/38
tel. +48 22 601 18 65, fax +48 22 601 18 74
blpkgp@policja.gov.pl, www.policja.pl

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Biuro Logistyki
00-463 Warsaw, ul. Podchorążych 38
tel. +48 22 523 34 36, fax +48 22 523 33 18
azamkowska@kgpsp.gov.pl, www.kgpsp.gov.pl

Wykaz jednostek Policji: www.bip.kgp.policja.gov.pl

Sądy i zakłady karne
Nadzór nad polskimi sądami i zakładami karnymi sprawuje minister sprawiedliwości. Nieruchomościami należącymi do resortu sprawiedliwości zarządza Wydział Administracyjny Biura Kadr i Logistyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Budynkami zakładów karnych gospodaruje Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Kadr i Logistyki
Wydział Administracyjny
00-950 Warsaw, Al. Ujazdowskie 11
tel. +48 22 521 25 59, fax +48 22 521 25 23
wa@ms.gov.pl, www.ms.gov.pl

Centralny Zarząd Służby Więziennej
Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne
02-521 Warsaw, ul. Rakowiecka 37A
tel./fax +48 22 640 85 11, +48 22 640 85 12
bkw@sw.gov.pl, www.sw.gov.pl

Szkoły i uniwersytety
W Polsce edukacja realizowana jest w państwowych lub prywatnych żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz na uczelniach wyższych.

Placówki państwowe mogą pozostawać w trwałym zarządzie gmin, powiatów i województw, ale mogą też być zarządzane przez same szkoły. Nadzór nad placówkami oświatowymi sprawuje minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Budżetu i Finansów
Wydział Inwestycji i Nieruchomości
00-529 Warsaw, ul. Hoża 20
tel. +48 22 529 24 24, fax +48 22 501 71 61
bartosz.twardowski@nauka.gov.pl, www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
00-071 Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
tel. +48 22 421 04 63, fax +48 22 826 14 70
dek@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl

Przychodnie i szpitale
W Polsce funkcjonują zarówno państwowe jak i prywatne placówki medyczne.
Placówki państwowe mogą pozostawać w trwałym zarządzie samorządów terytorialnych, ale mogą też być zarządzane przez same przychodnie czy szpitale.

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-952 Warsaw, ul. Miodowa 15
tel. +48 22 634 96 00
kancelaria@mz.gov.pl, www.mz.gov.pl

 

Urzędy pocztowe
Zezwolenia na realizację zdjęć na terenie urzędu pocztowego udziela jego naczelnik (naczelnik). Urzędy pocztowe należą do Poczty Polskiej.

Poczta Polska
Rzecznik Prasowy
00-940 Warsaw, ul. Stawki 2
tel. +48 22 656 54 28
rzecznik@poczta-polska.pl, www.poczta-polska.pl


Lotniska
Zezwolenia na realizację zdjęć na terenie lotniska udziela dyrektor portu lotniczego. Jeśli filmowane mają być także działania lub stanowiska pracy obecnych na lotnisku służb, takich jak Straż Graniczna, Służba Celna czy Straż Ochrony Lotniska, wymagana jest również zgoda dowództwa tych służb.

Warszawa: www.lotnisko-chopina.pl
Modlin: 
www.modlinairport.pl
Bydgoszcz: www.plb.pl
Gdańsk: www.airport.gdansk.pl
Katowice: www.katowice-airport.com
Kraków: www.krakowairport.pl
Lublin: www.airport.lublin.pl
Łódź: www.lotnisko.lodz.pl
Poznań: www.airport-poznan.com.pl
Rzeszów: www.rzeszowairport.pl
Szczecin: www.airport.com.pl
Wrocław: www.airport.wroclaw.pl
Zielona Góra: www.lotnisko.lubuskie.pl

Dworce kolejowe
Właścicielem większości dworców i infrastruktury kolejowej w Polsce jest spółka Polskie Koleje Państwowe. Partnerem producenta jest w tym wypadku regionalny oddział gospodarowania nieruchomościami PKP (oddział gospodarowania nieruchomościami PKP), który udzieli zezwolenia na filmowanie oraz zawrze stosowne umowy. W zależności od tego, jaki teren należący do PKP ma stać się planem filmowym, pierwszym kontaktem dla producenta są rzecznicy prasowi odpowiednich oddziałów i spółek wchodzących w skład PKP:

  • dworce kolejowe – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP,
  • przewozy pasażerskie – PKP Intercity,
  • drogi kolejowe – PKP Polskie Linie Kolejowe,
  • przewozy towarowe, bocznice kolejowe, centra logistyczne – PKP Cargo.

Przed realizacją zdjęć wskazany jest także kontakt z dowództwem Straży Ochrony Kolei.

Gdańsk:
Województwa Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie
80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2/4
tel. +48 58 721 49 00, fax +48 58 721 49 06
ngd.sekretariat@pkp.pl

85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7
tel. +48 52 518 34 00, fax +48 52 518 34 10
j.andruszkiewicz@pkp.pl

10-302 Olsztyn, ul. Zientary Malewskiej 24B
tel. +48 89 677 54 00, fax +48 89 677 55 63
nolsztyn@pkp.pl

Katowice:
Województwo Śląskie
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3
tel. +48 32 710 63 40, fax +48 32 710 55 85
n.katowice@pkp.pl

Kraków:
Małopolska, województwa Lubelskie i Świętokrzyskie 
31-516 Krakow, Rondo Mogilskie 1
tel. +48 12 393 33 60, fax +48 12 393 11 69
nz.krakow@pkp.pl

20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
tel. +48 81 472 33 48, fax +48 81 472 55 10
nz.lublin@pkp.pl

Poznań:
Wielkopolska, województwa Pomorskie i Lubuskie
61-875 Poznań, Al. Niepodległości 8
tel. +48 61 633 55 44, fax +48 61 633 10 13
n1poz@pkp.pl

70-215 Szczecin, ul. Aleja 3 Maja 22
tel. +48 91 471 53 77, fax +48 91 471 54 18
sekretariat.szczecin@pkp.pl

Warszawa:
Mazowsze, województwa Podlaskie i Łódzkie 
01-246 Warsaw, ul. Armatnia 14
tel. +48 22 474 55 60, fax +48 22 474 51 17
sekretariat.wawa@pkp.pl

90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
tel. +48 42 205 53 90, fax +48 42 205 55 40
sekretariat.lodz@pkp.pl

Wrocław:
Województwa dolnośląskie i opolskie
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13
tel. +48 71 717 33 64, fax +48 71 717 54 09
n.wroclaw@pkp.pl

PKP Intercity
Rzecznik
00-848 Warsaw, ul. Żelazna 59A
tel. +48 22 474 28 32, +48 697 044 484
rzecznik@intercity.plwww.intercity.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe
Rzecznik
03-734 Warsaw, ul. Targowa 74
tel. +48 22 473 30 02, +48 662 114 900
rzecznik@plk-sa.plwww.plk-sa.pl

PKP Cargo
Rzecznik
02-021 Warsaw, ul. Grójecka 17
tel. +48 663 290 705
m.przybylski@pkp-cargo.euwww.pkp-cargo.pl

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
00-081 Warsaw, ul. Chmielna 73A
tel. +48 22 474 41 62, fax +48 22 474 41 57
sok.komenda@plk-sa.plwww.plk-sa.pl

Środki komunikacji miejskiej
Środki komunikacji miejskiej w Polsce to tramwaje, autobusy, rzadziej – trolejbusy. W niektórych miastach działa również szybka kolej miejska, szybkie tramwaje, a nawet tramwaje wodne. Usługi transportu miejskiego świadczą zarówno firmy prywatne, jak też przedsiębiorstwa i zakłady należące do gmin (najczęściej zakład komunikacji miejskiej, miejski zakład komunikacji, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne). O pozwolenie na filmowanie należy zwrócić się do właściciela lub zarządcy wybranego środka transportu. Nadzór nad komunikacją miejską sprawuje jednostka organizacyjna miasta (najczęściej zarząd komunikacji, zarząd transportu). Metro funkcjonuje tylko w Warszawie, a jego zarządcą jest Metro Warszawskie.

Metro Warszawskie
02-798 Warsaw, ul. Wilczy Dół 5
tel. +48 22 655 46 80, fax +48 22 655 46 81
s.awietjan@metro.waw.pl, www.metro.waw.pl

Ciasteczka

Informujemy, że strona filmcommissionpoland.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny Film Commission Poland bez zmian ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie tych plików. Jednocześnie informujemy, że możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności

×