INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ (PISF)
00-412 Warsaw, ul. Leona Kruczkowskiego 2
tel. +48 22 10 26 400
pisf@pisf.pl, www.pisf.pl

Polski Instytut Sztuki Filmowej realizuje ustawowe zadania polityki państwa w dziedzinie kinematografii. Odpowiedzialny jest m.in. za tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmowej, w tym koprodukcji międzynarodowych z udziałem Polski. PISF zapewnia dotacje i pożyczki podmiotom działającym w dziedzinach: produkcja filmowa, edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, rozwój kin oraz promocja filmu polskiego za granicą.

Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych
tel. +48 22 10 26 489, +48 22 10 26 488
produkcja@pisf.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 10 26 455
promotion@pisf.pl

Dział Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji
tel. +48 22 10 26 454
duk@pisf.pl

Dział Komunikacji Medialnej
tel. +48 22 10 26 457
rzecznik@pisf.pl

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (MKiDN)
00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
tel. +48 22 421 02 51, fax +48 22 421 01 31
minister@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest resortem rządowym odpowiedzialnym za kulturę i dziedzictwo narodowe na szczeblu centralnym.

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI (KRRiT)
01-015 Warszawa, Skwer Wyszyńskiego 9
tel. +48 22 597 30 42, +48 22 597 30 37, fax +48 22 597 31 80
www.krrit.gov.pl

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem państwa odpowiedzialnym za wolność słowa w radiu i telewizji, zachowanie samodzielności nadawców i ochronę interesów odbiorców. Rada m.in. udziela koncesji na rozpowszechnianie programów, określa warunki prowadzenia działalności przez nadawców oraz sprawuje nad nimi kontrolę.

FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY (FINA)
02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5
tel. +48 22 380 49 00, fax +48 22 380 49 01
sekretariat@nina.gov.plwww.fn.org.pl, www.nina.gov.pl

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny jest państwową instytucją kultury. Odpowiedzialna jest za gromadzenie, archiwizację i udostępnianie polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie kultury filmowej. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych (FIAF). Kolekcja filmów i dokumentów archiwalnych Filmoteki Narodowej należy do największych w Europie. Znajduje się tu ponad 100 000 filmów, 26 000 książek o tematyce filmoznawczej, 25 000 plakatów filmowych oraz scenariusze, scenopisy, fotosy filmowe i inne cenne archiwalia. Filmoteka Narodowa jest również operatorem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. FINA prowadzi też NinAtekę – internetową bibliotekę materiałów audiowizualnych i audialnych, pozyskanych z własnych archiwów oraz od studiów filmowych, telewizji, instytucji kultury i producentów. Instytut jest również wydawcą albumów CD/DVD oraz internetowego magazynu poświęconego kulturze.

INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 25
tel. +48 22 447 61 00, fax +48 22 447 61 52
recepcja@iam.pl, www.iam.pl, www.culture.pl

Instytut Adama Mickiewicza zajmuje się promocją kultury polskiej za granicą oraz nawiązywaniem współpracy kulturalnej z innymi krajami. Prowadzi również Punkt Kontaktowy Programu Kreatywna Europa. 


INNE INSTYTUCJE

W Polsce istnieją także państwowe instytucje kultury, które oprócz realizacji swojej misji funkcjonują jako wytwórnie filmowe (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Centrum Technologii Audiowizualnych) i producenci (Studia Filmowe „Kadr”, „Tor” i „Zebra”).

Istnieją również samorządowe instytucje kultury, funkcjonujące dodatkowo jako operatorzy regionalnych funduszy filmowych (Odra-Film, Centrum Kultury w Gdyni, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Estrada Poznańska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Silesia Film i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) i operatorzy kin (Odra-Film, Max-Film, Silesia Film, Film-Art). 


PRZEDSTAWICIELSTWA INSTYTUCJI EUROPEJSKICH

PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMU KREATYWNA EUROPA
00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41 (róg Wilczej), III piętro
tel. +48 22 44 76 180, kom. +48 600 900 676
info@kreatywna-europa.euwww.kreatywna-europa.eu

Program Kreatywna Europa, inicjatywa Unii Europejskiej, poprzez kontynuację programu MEDIA wspiera działania podmiotów sektora audiowizualnego. Punkt kontaktowy Programu prowadzi Instytut Adama Mickiewicza.

FUNDUSZ EURIMAGES

Eurimages jest funduszem Rady Europy zasilającym europejski przemysł filmowy. Udziela dotacji i pożyczek, wspierając produkcję, dystrybucję i rozpowszechnianie filmów europejskich oraz promując współpracę między profesjonalistami.

Przedstawiciele w Polsce:

Irena Strzałkowska
Studio Filmowe “TOR”
02-595 Warszawa, ul. Puławska 61
tel./fax +48 22 845 53 03
tor@tor.com.pl

Robert Baliński
Polski Instytut Sztuki Filmowej
00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
tel. +48 22 421 04 97
robert.balinski@pisf.pl

ORGANIZACJE ZAWODOWE

STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH (SFP)
00-834 Warszawa, ul. Pańska 85
tel. +48 22 556 54 40, +48 22 845 51 32, fax +48 22 845 39 08
biuro@sfp.org.pl, www.sfp.org.pl

Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest największą organizacją zawodową skupiającą ludzi filmu i telewizji w Polsce. Jego głównym zadaniem jest integracja środowiska filmowego i ochrona jego interesów. Przy Stowarzyszeniu działa m.in. organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych), studio produkujące debiuty filmowe (Studio „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka) oraz sekcje i koła zrzeszające przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych. Stowarzyszenie jest również organizatorem lub współorganizatorem najważniejszych, odbywających się w Polsce festiwali filmowych.


KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH (KIPA)
00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21 bud.28C
tel./fax +48 22 840 59 01
kipa@kipa.pl, www.kipa.pl

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) jest jedyną izbą gospodarczą rynku audiowizualnego w Polsce i jedną z największych niezależnych organizacji biznesu, łączącą ponad 140 podmiotów. Wśród nich firmy producenckie specjalizujące się w produkcji filmowej, telewizyjnej i reklamowej a także szkoły filmowe i Regionalne Fundusze Filmowe (RFF). Od momentu powstania w 2000 r. aktywnie uczestniczy w ciągłym rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego.

Podstawowym zadaniem KIPA jest reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków, w szczególności wobec administracji rządowej i kluczowych graczy rynku audiowizualnego. KIPA działa na rzecz integracji środowiska producentów, jest platformą wymiany doświadczeń i współpracy, dostarcza informacji o bieżących zmianach legislacyjnych, w tym prawno-podatkowych oraz o najważniejszych wydarzeniach branżowych. Zapewnia również dostęp do usług prawnych z najlepszymi ekspertami specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z sektorem audiowizualnym, a także kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej w działalności reprezentantów tego rynku. Dodatkowo organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów i promuje działalność swoich członków.

Ponadto KIPA prowadzi Rejestr Utworów Audiowizualnych oraz powołała Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA), który jest jedyną instytucją o charakterze polubownym działającą w obszarze sektora audiowizualnego.


POLSKA GILDIA PRODUCENTÓW (PGP)
05-077 Warszawa, ul. Piękna 24
tel. +48 668 034 480
biuro@gildiaproducentow.pl

Polska Gildia Producentów powstała w 2018 roku. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne a jego celem jest rozwój i ochrona polskiej branży filmowej poprzez inspirowanie i uczestnictwo w działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na kształt polskiego przemysłu filmowego. PGP ma na celu również promocję profesjonalnego, pozytywnego i uczciwego wizerunku producenta oraz integrację polskiego środowiska producentów filmowych. Członkowie Gildii w realizacji swoich działań aktywnie współpracują z istniejącymi organizacjami branżowymi i stowarzyszeniami twórczymi. 


STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZDJĘĆ FILMOWYCH (PSC)
01-540 Warszawa, ul. Forteczna 2
tel. +48 22 398 98 78
sekretarz@psc.pl, www.psc.pl

Polskie Stowarzyszenie Operatorów reprezentuje interesy autorów zdjęć filmowych, w szczególności poprzez ochronę praw autorskich, oraz tworzy warunki rozwoju zawodowego swoich członków. Wspiera również inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju sztuki filmowej i popularyzuje zagadnienia związane ze sztuką operatorską.


POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTAŻYSTÓW (PSM)
00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30, lok.600
tel. +48 22 827 38 17, +48 510 255 060, fax +48 22 831 79 20
biuro@psm.org.pl, www.psm.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Montażystów zrzesza montażystów, którym zależy na rozwoju zawodowym i artystycznym, i chroni ich prawa. Zajmuje się również rozwijaniem sztuki i nauki w dziedzinie montażu obrazu i dźwięku w utworach audiowizualnych.

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY AKTORÓW POLSKICH
00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 45
tel./fax +48 22 628 84 76
zzap@zzap.aktorzy.org, www.zzap.aktorzy.org

Związek Zawodowy Aktorów Polskich reprezentuje interesy zawodowe aktorów oraz chroni ich prawa socjalne. Jest członkiem Międzynarodowego Związku Aktorów (FIA).


ZWIĄZEK ZAWODOWY REŻYSERÓW POLSKICH – GILDIA REŻYSERÓW POLSKICH
00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21 lok.202
tel. +48 662 057 900
gildia@polishdirectors.com, www.polishdirectors.com

Gildia Reżyserów Polskich jest organizacją powołaną do reprezentowania i obrony praw reżyserów, ich interesów zawodowych i socjalnych oraz realizacji ich potrzeb społecznych i kulturalnych.


STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POLSKIEJ ANIMACJI (SPPA)
01-523 Warszawa, ul. Śmiała 34 lok.1
tel. +48 604 775 271
contact@sppa.eu, www.sppa.eu

Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji promuje polski film animowany w kraju i za granicą. Integruje polskie środowisko producentów filmu animowanego i udziela mu wsparcia w pozyskiwaniu zagranicznych koproducentów i dystrybutorów. Wspiera rozwój artystyczny rokujących młodych twórców oraz twórczość dla dzieci i młodzieży.


ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE KULTURĘ FILMOWĄ

FEDERACJA NIEZALEŻNYCH TWÓRCÓW FILMOWYCH
02-595 Warszawa, ul. Puławska 61
tel. +48 22 424 26 87, +48 22 371 28 82
film@filmfederacja.org.pl, www.filmfederacja.org.pl

Federacja Niezależnych Twórców Filmowych wspiera niezależną twórczość filmową poprzez promocję dzieł wartościowych i dojrzałych artystycznie. Inspiruje i utrzymuje kontakty międzynarodowe oraz umożliwia udział w międzynarodowych konkursach i festiwalach filmowych. Federacja jest członkiem Międzynarodowej Unii Filmu Niezależnego (UNICA).

 

FILM-ART
60-320 Poznań, ul. Bułgarska 19
tel. +48 61 867 18 95, fax +48 61 866 64 27
biuro@film-art.pl, www.film-art.pl

Film-Art jest instytucją kultury województwa wielkopolskiego i do jej zadań należy m.in. upowszechnianie twórczości i kultury filmowej. Prowadzi dwa kina oraz wielkopolskie film office.


NIEZALEŻNA FUNDACJA FILMOWA
02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22 lok.3B
tel. +48 22 851 84 40, +48 501 299 276
pnf@pnf.pl, www.pnf.pl, www.scripteast.pl

Niezależna Fundacja Filmowa powstała w celu wspierania twórczości filmowej o wysokich walorach artystycznych oraz tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego i zawodowego twórców. Jest organizatorem Polskich Nagród Filmowych Orły – wyróżnień przyznawanych przez Polską Akademię Filmową. Akademia należy do Film Academies Network of Europe (FAN of Europe).

Fundacja realizuje również innowacyjny program dla doświadczonych scenarzystów ScripTeast. Zadaniem programu jest zwiększenie konkurencyjności i promocja scenariuszy z Europy Środkowej i Wschodniej na rynku europejskim.


KRAKOWSKA FUNDACJA FILMOWA
31-143 Krakow, ul. Basztowa 15 lok.8A
tel./fax +48 12 294 69 45

info@kff.com.pl, www.kff.com.pl, www.krakowfilmfestival.pl, www.polishdocs.pl, www.polishshorts.pl

Krakowska Fundacja Filmowa jest organizatorem Krakowskiego Festiwalu Filmowego, towarzyszących mu Krakowskich Targów Filmowych oraz współorganizatorem Dragon Forum.

Fundacja powołała do życia Agencję Promocji Filmów, odpowiedzialną za promocję filmów polskich za granicą. W tym samym celu, wspólnie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, realizuje projekty Polish Docs i Polish Shorts. Fundacja zajmuje się również dystrybucją filmów dokumentalnych.

                                              

MAX-FILM
03-704 Warszawa, ul. Panieńska 11
tel. +48 22 670 21 00, fax +48 22 670 01 76
poczta@maxfilm.com.pl, www.maxfilm.com.pl

Max-Film jest instytucją filmową województwa mazowieckiego. Jej celem jest upowszechnianie kultury filmowej, m.in. poprzez promocję kina polskiego i zagranicznego oraz edukację filmową. Prowadzi sześć kin i zajmuje się dystrybucją filmów – dysponuje zbiorem ponad 1 000, głównie polskich tytułów.

 

MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI
90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1
tel. +48 42 674 09 57, fax +48 42 674 90 06
muzeum@kinomuzeum.pl, www.kinomuzeum.pl

Muzeum Kinematografii w Łodzi gromadzi, konserwuje i udostępnia dobra kultury z dziedziny sztuki i techniki filmowej. Posiada m.in. unikalną kolekcję urządzeń optycznych, pochodzących z epoki poprzedzającej wynalezienie kina, dużą kolekcję polskich i zagranicznych plakatów filmowych, fotosów i projektów scenografii. Muzeum dysponuje również własnym archiwum filmowym.

 

STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY
00-153 Warszawa, ul. Zamenhofa 1
tel. +48 22 530 66 40, fax +48 22 831 06 63
festival@nowehoryzonty.pl, www.nowehoryzonty.pl, www.nhef.pl

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty promuje sztukę filmową, głównie poprzez organizację festiwali filmowych, pokazów specjalnych i własnych projektów edukacyjnych. Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu i prowadzi Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – cykl odbywających się w kinach spotkań edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów. Stowarzyszenie zajmuje się także dystrybucją filmów.

 

ODRA-FILM
50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 64A
tel. +48 71 793 70 91, fax +48 71 794 00 88
sekretariat@odra-film.wroc.pl, www.odra-film.wroc.pl, www.dcf.wroclaw.pl

Odra-Film jest instytucją kultury województwa dolnośląskiego i do jej zadań należy m.in. upowszechnianie kultury filmowej. Prowadzi siedem kin, w tym nowoczesne Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu, organizuje festiwale i wydarzenia filmowe, prowadzi programy edukacyjne.

Odra-Film jest również operatorem Dolnośląskiego Konkursu Filmowego oraz siedzibą Wroclaw Film Commission.

 

POLSKA FEDERACJA DYSKUSYJNYCH KLUBÓW FILMOWYCH
02-595 Warszawa, ul. Puławska 61
tel. +48 22 880 01 88, +48 606 836 798
maciej.korbut@pfdkf.pl, www.pfdkf.pl

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych zrzesza kluby miłośników sztuki filmowej z całej Polski. Zapewnia im pomoc programową, poprzez ułatwienie dostępu do wartościowych filmów, dostarcza materiały informacyjne (np. czasopismo „Film na świecie”) oraz doradza jak organizować seminaria, wykłady, spotkania z krytykami filmowymi i filmowcami.


POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI
81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 93
tel. +48 58 621 15 09, fax +48 58 621 15 78
biuro@festiwalgdynia.pl, www.fundacjafilmowa.pl, www.fpff.pl

Pomorska Fundacja Filmowa jest organizatorem i producentem Festiwalu Filmowego w Gdyni – najważniejszego polskiej imprezy filmowej. Wspiera rozwój wszystkich dziedzin sztuki filmowej oraz promuje polskich twórców poza granicami kraju, m.in. poprzez organizację festiwali filmów polskich w Irlandii i na Ukrainie.


SILESIA FILM
40-008 Katowice, ul. Górnicza 5
tel. +48 32 206 88 61-3, fax +48 32 259 83 88
info@silesiafilm.com.pl, www.silesiafilm.com.pl, www.csf.katowice.pl

Silesia Film jest instytucją kultury województwa śląskiego i do jej zadań należy m.in. upowszechnianie kultury filmowej. Prowadzi pięć kin, w tym Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, w którym mieści się Filmoteka Śląska – jedyna w Polsce filmoteka regionalna. Realizuje projekty popularyzujące kulturę filmową, wspiera aktywność filmową i około filmową.

Silesia Film jest operatorem Śląskiego Funduszu Filmowego i siedzibą Silesia Film Commission. Organizuje również Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN.


STOWARZYSZENIE FILM 1,2
00-516 Warszawa, ul. Hoża 40 lok.25
tel. +48 881 454 421
biuro@film12.org, www.film12.org

Stowarzyszenie FILM 1,2 reprezentuje, integruje i wspiera środowisko debiutantów filmowych – reżyserów, producentów, operatorów, scenarzystów, kierowników produkcji, montażystów i przedstawicieli innych zawodów filmowych. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w początkowym etapie kariery.


STOWARZYSZENIE KINA POLSKIE
02-589 Warszawa, ul. Kazimierzowska 3
tel. +48 22 565 23 24
www.kina-polskie.pl

Stowarzyszenie Kina Polskie reprezentuje środowisko związane z rozpowszechnianiem filmów i zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem kin. Jest organizatorem cyklicznych spotkań branżowych środowiska filmowego Forum Wokół Kina.

 

STUDIO „MŁODZI I FILM” IM. ANDRZEJA MUNKA
00-834 Warszawa, ul. Pańska 85 
tel. +48 22 556 54 70, fax +48 22 556 54 69
studiomunka@sfp.org.pl, www.studiomunka.pl

Studio Munka jest producentem debiutów filmowych, działającym w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Prowadzi program dla pełnometrażowych projektów fabularnych „Debiut Pełnometrażowy” oraz trzy programy dla krótkich projektów fabularnych, dokumentalnych i animowanych – „30 Minut”, „Pierwszy Dokument” i „Młoda Animacja”.

 

STOWARZYSZENIE SZTUKI NIEZALEŻNEJ I NIE TYLKO OFF CAMERA
31-128 Krakow, ul. Karmelicka 55 lok.7
tel./fax +48 12 421 52 57
info@offcamera.pl, www.offcamera.pl

Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego OFF PLUS CAMERA. Finansowo i artystycznie wspiera młodych i debiutujących filmowców, zapewniając nagrody pieniężne oraz dotacje na realizację nowych projektów. Stowarzyszenie jest również współorganizatorem konkursu scenariuszowego Script Pro, będącego kontynuacją konkursu Hartley-Merrill.


FUNDACJA TUMULT
87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 28
tel. +48 56 621 00 19, fax +48 56 652 21 97
camerimage@camerimage.pl, www.camerimage.pl

Fundacja Tumult powstała w celu promowania i tworzenia wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Fundacja działa także jako producent lub koproducent filmów fabularnych i dokumentalnych oraz wspiera produkcję filmowych etiud studenckich.


WARSZAWSKA FUNDACJA FILMOWA
00-950 Warsaw 1, PO Box 816
fax +48 22 621 46 47
kontakty@wff.pl, www.wff.pl

Warszawska Fundacja Filmowa jest organizatorem Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego – imprezy akredytowanej przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych (FIAPF), obok festiwali w Cannes, Wenecji, Berlinie, Locarno i dziewięciu innych z tzw. klasy A. Festiwalowi towarzyszy część branżowa Warsaw Industry Days, będące miejscem spotkań profesjonalistów zainteresowanych filmami z Europy Wschodniej. Fundacja zaangażowała się także w China-Eastern Europe Film Promotion Project, działanie prezentujące nowe filmy chińskie w Polsce i filmy z Polski i Europy Wschodniej w Chinach.

Ciasteczka

Informujemy, że strona filmcommissionpoland.pl korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny Film Commission Poland bez zmian ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie tych plików. Jednocześnie informujemy, że możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności

×